Stručný návod na písanie bibliografických odkazov v záverečných prácach

V záujme uľahčenia Vašej práce pri tvorbe záverečných prác som pripravila stručný návod písania odkazov na použitú literatúru. Námetom na jeho vypracovanie sú najčastejšie kladené otázky, návod je stručný, podľa toho, s akými problémami pri práci sa stretnete, budem ho dopĺňať.

Začiatok tvorby práce

 • Nastaviť okraje: zľava 3,5 cm, zhora a zdola 2,5 cm a vpravo 2 cm, riadkovanie 1,5 riadka, zarovnať text do bloku.
 • Tučným (Bold) písať iba názvy kapitol a podkapitol.
 • Samotný text by nemal obsahovať veľké množstvo textu v odrážkach, uprednostnite súvislý text.
 • Hneď po napísaní textu do práce, ktorý vychádza (je citovaný) z literatúry, hneď zapíšte použitú literatúru aj do zoznamu použitej literatúry, aby ste potom nemuseli hľadať, odkiaľ ste citovali alebo nezabudli knihu uviesť. Spätné dohľadávanie je náročné
 • Celá práca sa píše v l. osobe plurálu (my)
 • V úvode práce nezabudnite odôvodniť výber témy, cieľ práce a cieľ empirickej (výskumnej) časti práce a použité metódy
 • Za názvom kapitoly nedávame bodku.Každá nová kapitola sa začína na novej strane, podkapitoly pokračujú v texte.

Spôsob odkazu na použitý dokument v práci

 • ISSN je jedinečné číslo titulu časopisu, býva uvedené v tiráži (časť časopisu, kde sú uvedené údaje o vydavateľovi, redakčnej rade, atď.)
 • ISBN je jedinečné číslo titulu knihy, býva uvedené buď na rube titulného listu alebo v tiráži (časť knihy, kde sú uvedené údaje o vydavateľovi, roku vydania atď.)
 • Písmeno s. pred číslami označuje rozsah strán, na ktorých je článok uvedený (napr. s. 18-27)
 • Písmeno s. za číslom označuje počet strán knihy (napr. 128 s.)

Citácia konkrétneho autora:

Štepaník (2005, s. 21) uvádza: „Medziľudská komunikácia nie je rokovaním rozumu. Pokiaľ by jednanie medzi ľuďmi bolo iba výmenou racionálnych informácií, všetko na svete by bola snáď jednoduchšie, určite však nudnejšie“.

Preberanie informácií v ucelenom celku:

Nezáleží iba na tom, čo hovoríme (obsah), ale tiež ako informáciu podáme (forma). Stručnosť môže byť druhou stranou vnímaná ako strohosť, neosobný prístup, nezáujem. Racionálna vecnosť môže byť vnímaná ako nadradenosť (Štepaník, 2005, s. 21).
Ak parafrázujete z odsekov, ktoré sú uvedené na viacerých stranách, treba uviesť rozsah strán (Štepaník, 2005, s. 21-22).
Knihu potom zapíšete do zoznamu použitej literatúry podľa nižšie uvedeného vzoru.

Príklad popisu dokumentov v zozname použitej literatúry na knihu viacerých autorov

STEINMANN, H. – LOHR, A. 1995. Základy podnikové etiky. Praha : Victoria Publishing, 1995. 132 s. ISBN 80-85865-56-4

Kniha jedného autora (Popis podľa smernice UKF)

HAJKO, D. 2005. Globalizácia a kultúrna identita. Nitra : UKF, 2005. 130 s. ISBN 80-8050-913-1
ŠTEPANÍK, J. 2005. Umění jednat s lidmi 2. Komunikace. Praha : Grada, 2005. 164 s. ISBN
80-247-0844-2

Článok v časopise

KORGOVÁ, Ľ. 2010. Etické aspekty vzťahu knihovníkov k profesii a používateľom. In Knižnica. ISSN 1336-7026, 2010, roč. 11, č. 8, s. 29-32.

Článok zo zborníka

JUROVÁ, J. 2006. Dobro spravodlivosti. In Formácia dobrého človeka. Nitra : UKF, 2006. ISBN 80-8050-948-4, s. 86-89.

Články v elektronických časopisoch

KORGOVÁ, Ľ. 2010. Etické aspekty vzťahu knihovníkov k profesii a používateľom. In Knižnica [online]. 2010, roč. 11, č. 8, s. 29-32. [cit.2010-09-28]. Dostupné na internete:
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2010/august/29.pdf ISSN 1336-0965