Prečo rešerš?

Vyhnite sa zdĺhavému hľadaniu literatúry, poradíme s čím pracovať, kde to nájsť. Často sa nielen na týchto stránkach spomína slovo “rešerš”. Význam vypracovanej rešerše spočíva hlavne v tom, že poskytne prehľad relevantnej literatúry k zadanej téme. Odbornosť rešerší je garantovaná tým, že sú vypracované knihovníkom s dlhoročnou praxou a na mieru k vašej téme.

Využite predsezónnu zľavu v mesiaci jún, aby ste získali viac času na písanie teórie a využili to, že v knižniciach sú vrátené knihy od študentov, ktorí ukončili štúdium.

Pred začatím písania akademickej práce je vhodné dať si odborníkmi vypracovať rešerš. Jej pomoc spočíva v uľahčení a urýchlení vyhľadania už konkrétnych literárnych zdrojov v slovenských knižniciach. To znamená, ak už máte vypracovanú rešerš, v knižnici vyhľadáte odporúčané knihy alebo v študovni časopisov titul časopisu podľa roku vydania, nájdete určené číslo a konkrétne strany. Vyhnete sa zdĺhavému hľadaniu v policiach s knihami alebo v periodikách, kým nájdete niečo vhodné pre zadanú tému.

Čo je potrebné pri zadávaní rešerše?

Najjednoduchšie riešenie pre žiadateľa o rešerš: Oznámte nám presný názov zadanej témy a ak je to možné, aj abstrakt. Totiž v abstrakte môžu byť uvedené aj nejaké pojmy, ktoré v názve práce nie sú, ale sú významné pre celkový obsah práce. Vyhotovené rešerše zasielame e-mailom. Spôsob úhrady záleží na dohode, či osobne uhradíte v kancelárii alebo prostredníctvom internetbankingu.

Rešerš sa vypracováva z odborných databáz na základe kľúčových slov, jazykového, časového hľadiska, typu požadovanej literatúry. Kľúčové slová majú charakterizovať okruhy spracovávanej problematiky (Pediatria. Etika. Postoje. Morálka. Meno autora). Tieto výrazy sú však veľmi všeobecné a nezodpovedali by presne požiadavke na vypracovanie rešerše, preto je potrebné ešte bližšie špecifikovanie (Pediatria-ošetrovateľstvo. Etika policajná. Postoje rodiny. Morálka 19. storočia a podobne).

Jazykové hľadisko určuje, v akom jazyku má byť vyhľadaná literatúra. Časové hľadisko vymedzuje obdobie, v ktorom majú byť požadované literárne zdroje vydané (napríklad je treba určiť rozpätie rokov alebo aj niekoľkých mesiacov, v tom prípade zistíte potrebnú literatúru vydanú iba za posledné obdobie ( je to vhodné pri dokončovaní práce, aby v nej bola aj najaktuálnejšia literatúra). Odborné databázy umožňujú multidatabázové vyhľadávanie a vyhľadávanie literárnych zdrojov rozdelených buď iba na monografie alebo na periodickú tlač (vyhľadávanie v knihách alebo v časopisoch).

Čo potrebujeme od vás na vypracovanie zmysluplnej rešerše?

  • názov témy práce, prípadne aj anotáciu
  • uveďte, či potrebujete rešerš aj zo zahraničných zdrojov

V RIS službách vyhľadávame relevantnú literatúru aj v zahraničných odborných databázach. Vzor rešerše z jednej z nich je pripojený. Vyhľadáme literatúru podľa požadovaného jazyka, ktorý klient preferuje (AJ, NJ). Celosvetové špecializované databázy zhromažďujú celosvetové informačné zdroje iba z konkrétnej oblasti a odlišujú sa spôsobom vyhľadávania a obsahom získanej rešerše. Na rozdiel od rešerše v slovenskom jazyku, zahraničné databázy ponúkajú aj krátky abstrakt (zhrnutie) článku alebo knihy. Vzhľadom k tomu, že zadané témy majú interdisciplinárny charakter, pre komplexné obsiahnutie témy je potrebné vypracovať rešerš z viacerých odborných databáz (napríklad z medicínskej, ošetrovateľskej, akademickej, iba z ekonomickej tlače alebo z novín).

Vypracovanie rešerše v RIS službách je rýchle, kvalitné, zvyčajne z viacerých databáz (v slovenskom a cudzom jazyku), zodpovedajúce zadanej téme a abstraktu bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej práce. Kvalitu našich služieb už overilo veľa klientov, o čom svedčia aj ich odporúčania ďalším spolužiakom.

Prosím o telefonické objednanie na č. 0903 559 391 alebo na e-mail: info@ris-sluzby.sk.

Vzor rešerše zahraničnej literatúry »

Vzor rešerše zo slovenskej literatúry »

Vzor rešerše zo SNK »