Ukážka rešerše slovenskej literatúry

Demencia – špecifické ochorenie
sénia / Miroslava Tokovská. EFETA – otvor sa : vedecko-odborný časopis o
komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Roč. 20, č. 2-3 (2010), s. 29-33
C 2831 nájdete v UK aj v Slov. lek . kniznici v BA

Etika sociálnej práce / Andrej Mátel a kol.. – Vyd. 1. – Bratislava : Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2010 – 183 s. ISBN
978-80-89271-85-6 [2, z toho voľných 1]

Geriatrická starostlivosť / Martina Mojtová. Sociálna práca v zdravotníctve. S.
96-102
U 10553 kniha

Indikátory kvality komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu v Európe /
Viera Bencová, Juraj Švec. Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave. Roč. 57, č. 12 (2008), s. 514-517 : ilustr., tab.
C 480 časopis, UK a SLLK

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre výkon vybraných
pracovných činností v zariadeniach sociálnych služieb / Monika Mačkinová.
Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 6, č. 3 (2009), s.
107-109
C 3057 časopis, UK, SLLK

Kvalita života a zdravie / Eva Musilová. Ošetrovateľský obzor : odborný časopis
Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave. Roč. 6, č. 3 (2009), s. 88-89
C 3057

Kvalita života u seniorov / Hudáková, A., Obročníková, A.. Zdravotníctvo a
sociálna práca. Roč. 4, č. 3-4 (2009), s. 75
časopis

Kvalita života v období sénia / Ivan Farský. Ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia. Roč. 6, č. 2 (2008)
C 3040 časopis, UK a SLLK

Manažment kvality v zariadeniach pre seniorov / Mário Ležovič. Lekársky obzor :
odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 59, č. 5 (2010), s. 200-202
C 480

Martina Hrozenská a kolektív: Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej
teoreticko-praktické východiská. Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry,
lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Roč. 8, č. 7-8 (2009), s. 35
C 3031

Merateľné ukazovatele kvality sociálnych služieb / Anna Kasanová. Revue
ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný recenzovaný
časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. Roč. 15, č. 2 (2009), s. 72-75 :
ilustr., schéma
C 2952

Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví : strategie práce s
klienty, krizové scénáře / Hynek Jůn. – Vyd. 1. – Praha : Portál, 2010 – 141 s.
ISBN 978-80-7367-590-5 [1, z toho voľných 0] : ilustr., obr., tab. kniha

Niektoré problémy starších ľudí na Slovensku / Anna Tomašovičová. Sociálna práca
a zdravotníctvo : časopis Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity. Roč. 3, č. 1-2 (2002), s. 109-113
C 3013

Péče o seniory se syndromem demence v pobytových zařízeních sociálních služeb /
M. Hermanová. Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. Roč.
15, č. 2 (2009), s. 67-73 : ilustr., grafy, tab.
C 2999

Postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb pre občana /
Monika Mačkinová. Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 6, č.
2 (2009), s. 68
C 3057

Postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb pre občana / M.
Mačkinová. Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. Roč. 15,
č. 3 (2009), s. 138-139
C 2999

Poznejte demenci správně a včas : příručka pro klinickou praxi / Aleš Bartoš,
Martina Hasalíková. – 1. vyd. – Praha : Mladá fronta, 2010 – 181 s. (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2282-8 [1, z toho voľných 1] : ilustr. (prevažne fareb.),
fotogr., grafy, obr., sch., tab.

Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče / ed. Josef
Dolista. – Vyd. 1. – Praha : Evropské vzdělávací centrum s. r. o. v Praze, 2010
– 454 s. ISBN 978-80-87386-10-1 [1, z toho voľných 1] : ilustr., fotogr., grafy,
mp., schémy, tab.

Príprava na starnutie / L. Hegyi. Geriatria. S. 45 kniha
K 54226, K 54227

Radosti a starosti občanů vyššího věku / J. Kotrba … [et al.]. Geriatria :
odborný časopis slovenských a českých geriatrov. Roč. 11, č. 3 (2005), s.
120-124 : Tab.
C 2999

Rakúsky model sociálnej starostlivosti o seniorov / Monika Mačkinová.
Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 7, č. 6 (2010), s.
130-135
C 3057

Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská / Martina
Hrozenská a kol. – Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008 – 180 s. ISBN
978-80-8063-282-3

Starnutie populácie v Slovenskej republike / L. Hegyi, Š. Krajčík. Geriatria. S.
29-31
K 54226, K 54227

Starnutie – fenomén dnešnej doby / Anna Királová, Ivan Vaňo, Darina Marcinková.
Praktická medicína : odborný časopis lekárov 1. kontaktu. Roč. 2, č. 4 (2008),
s. 24-28 : ilustr., graf.
C 3090

Starostlivosť o klientov v domove dôchodcov / Erika Môcová. Sestra : odborný
mesačník pre ošetrovateľstvo. Roč. 4, č. 9 (2005), s. 28-29 : Obr.
C 3031

Starý človek ako objekt sociálnej práce / Anna Tomašovičová. Sociálna práca a
zdravotníctvo. Roč. 2, č. 1-2 (2001), s. 21-24
C 3013

Status seniora v spoločnosti / A. Hudáková, A. Eliašová, F. Németh. Geriatria :
odborný časopis slovenských a českých geriatrov. Roč. 16, č. 4 (2010), s.
171-174
C 2999

Účinné využitie pravidiel komunikácie / Iveta Čižmáriková. Sestra : odborný
mesačník pre ošetrovateľstvo. Roč. 4, č. 6 (2005), s. 14-15 : Obr.
C 3031

Verejné zdravotníctvo dnes / Štefánia Moricová. Lekársky obzor : odborný časopis
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave. Roč. 59, č. 9 (2010), s. 331-332
C 480

Všeobecná geriatria : starnutie organizmu / L. Hegyi. Geriatria. S. 79-82
K 54226, K 54227

Význam kvality sociálnych služieb a ich nenahraditeľnosť / Monika Mačkinová.
Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 7, č. 1-2 (2010), s. 42
C 3057

Zákon o sociálnych službách / Monika Mačkinová. Ošetrovateľský obzor : odborný
časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 27-30 : ilustr., tab.
C 3057

Zdravé starnutie a kvalita života seniorov / Lucia Jankovýchová, Mária
Belovičová. Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR
a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roč. 6, č. 3 (2009), s.
90-92
C 3057

Zdravé starnutie ako jeden z cieľov programu SZO „Zdravie 21“ / L. Hegyi.
Geriatria. S. 41-43 kniha
K 54226, K 54227

Zdravie a kvalita života seniorov / Junger, J. … [et al.]. Molisa 6 :
medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. S. 78-81 : ilustr., tab. stiahnite z internetu
Z 1403

Zdravotné starnutie / L. Hegyi. Geriatria. S. 40
K 54226, K 54227

Získavanie finančných prostriedkov pre zariadenia, ktoré sú poskytovateľmi
sociálnej služby / Monika Mačkinová. Ošetrovateľský obzor : odborný časopis
Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave. Roč. 6, č. 2 (2009), s. 68-70
C 3057